Lid worden

Waarom lid worden van BELCLIV ?

Er zijn verscheidene redenen om bij BELCLIV aan te sluiten, vooral de volgende :

 • De leden van BELCLIV hebben geregeld de gelegenheid contacten te leggen met kaderleden van andere privé- of overheidsbedrijven (bv. verantwoordelijken voor de informatie- en netwerkbeveiliging, informatica-auditoren, specialisten op het gebied van normalisatie inzake informatie- en netwerkbeveiliging,…), hoogleraren, informaticaconsulenten, vertegenwoordigers van de overheid, of nog, advocaten en juristen die in informaticarecht zijn gespecialiseerd. Dergelijke contacten bevorderen de uitwisseling van ervaringen, een essentiële opdracht van BELCLIV.
 • De leden van BELCLIV zijn aldus op de hoogte van elk wetgevend of technisch initiatief dat op nationaal en internationaal vlak op informaticagebied wordt voorbereid.
 • Door deel te nemen aan de werkzaamheden van de studiecommissies, kunnen de leden de actie van BELCLIV rechtstreeks beïnvloeden.
 • De leden beschikken over talrijke mogelijkheden om hun vorming te vervolmaken en om te worden ingelicht over de meest recente ontwikkelingen van de state of the art en de technieken op het gebied van informatie- en netwerkbeveiliging.

Wie zijn de leden van BELCLIV ?

BELCLIV telt onder zijn leden privé- en overheidsbedrijven, bedrijfsgroeperingen, natuurlijke personen zoals informaticaconsulenten, bedrijfsrevisoren, advocaten en hoogleraren, en ook vertegenwoordigers van de overheid.

Voordelen van een lidmaatschap van BELCLIV

De leden van BELCLIV:

 • nemen deel aan de werkzaamheden van de werkgroepen;
 • krijgen een aanzienlijke korting op de inschrijvingskosten voor informatievergaderingen die door BELCLIV worden georganiseerd;
 • krijgen een korting op elke nieuwe BELCLIV-publicatie;
 • hebben toegang tot het deel van de Webserver van BELCLIV dat uitsluitend aan de leden is voorbehouden.

Hoe wordt men lid van BELCLIV ?

Daartoe moet men:

 • het toetredingsformulier invullen (toetredings_formulier) dat van deze site kan worden gedownload of bij het secretariaat kan worden verkregen. Een aangesloten bedrijf kan in de werkgroepen door verscheidene personen worden vertegenwoordigd;
 • zich ertoe verbinden de statuten, en de beslissingen van de statutaire organen van BELCLIV na te leven;
 • dit document behoorlijk ingevuld en ondertekend, per e-mail of per fax, aan BELCLIV sturen. De raad van bestuur gaat na of de toetredingsvoorwaarden vervuld zijn. Leden moeten, zodra zij zijn aanvaard, hun lidmaatschapsbijdrage storten.

De jaarlijkse bijdrage is op 150EUR vastgesteld. De toetreding geldt voor de periode van 1 januari tot 31 december.