Welkom

Informaticarisico’s vormen meer en meer een bedreiging voor de ondernemingen. BELCLIV heeft algemeen ten doel elk initiatief te nemen dat tot de bevordering van de informatie- en netwerkbeveiliging kan bijdragen.

Meer concreet heeft BELCLIV de volgende doelstellingen :

  • het uitwerken en verspreiden van methodes en technische aanbevelingen inzake informaticaveiligheid;
  • het opstellen van syntheses over de stand van zaken en de technologie in dit domein ;
  •  het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen zijn leden;
  • het permanent vormen van zijn leden, onder meer door het organiseren van seminars en het publiceren van informatiedocumenten.