Wie zijn wij?

Informaticarisico’s: een bedreiging voor uw onderneming

Het veralgemeend gebruik van informatica stelt de bedrijven bloot aan een reeks nieuwe risico’s van verschillende oorsprong, zowel ongevallen (bv. vernietiging van informaticamateriaal door brand) als vergissingen (bv. vergissing bij de overdracht, uitwissen van gegevens, of nog, kwaad opzet (bv. virussen, vervalsing van gegevens, diefstal van informaticadragers). De gevolgen daarvan kunnen aanzienlijke verliezen met zich brengen of zelfs het voortbestaan van de onderneming bedreigen.

Om de bedrijven voor deze risico’s te sensibiliseren en middelen te ontwikkelen om ze te voorkomen of ze op zijn minst op een efficiënte wijze te beheersen, heeft het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen vzw), samen met een aantal van zijn federaties die rechtstreeks bij deze problematiek betrokken zijn, in 1989 de Belgische Club voor Informaticaveiligheid (BELCLIV vzw) opgericht.

Doelstellingen van BELCLIV

BELCLIV heeft algemeen ten doel elk initiatief te nemen dat tot de bevordering van de informatie- en netwerkbeveiliging kan bijdragen.

Meer concreet heeft BELCLIV de volgende doelstellingen:

  • het uitwerken en verspreiden van methodes en technische aanbevelingen inzake informaticaveiligheid;
  • het opstellen van syntheses over de stand van zaken en de technologie in dit domein;
  • het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen zijn leden;
  • het permanent vormen van zijn leden, onder meer door het organiseren van seminars en het publiceren van informatiedocumenten.

Activiteiten van BELCLIV

Bij BELCLIV staat de actieve deelname van de leden aan zijn verschillende studiecommissies centraal. Deze onderzoeken de veelvuldige aspecten van de veiligheid van informatiesystemen (bv. audit, normalisatie, kwaliteit, veiligheidsmanagement, juridische aspecten, logische en fysieke veiligheid,…).

De resultaten van de werkzaamheden van de studiecommissies worden door BELCLIV gebruikt om concrete acties te voeren om de ondernemingen in staat te stellen de informaticarisico’s beter aan te pakken.

BELCLIV publiceert geregeld brochures om de ondernemingen te begeleiden bij de preventie en de behandeling van informaticarisico’s.

BELCLIV beschikt over een bevoorrecht informatienetwerk in tal van landen van de Europese Unie.